یادگیری ماشین

کتابی که پیش روی شماست نسخه ی آزمایشی ترجمه یادگیری ماشین اثر T.M. Mitchell است. لطفا جز برای استفاده شخصی و تحقیقاتی از آن استفاده نکنید.

فصول آزمایشی شامل قسمتهایی با علامات - است که به معنای حذف چند کلمه تا چندین پاراگراف است.

جلد و مقدمه

فصل اول: مقدمه ای بر یاددهی به ماشین

فصل دوم: یادگیری مفهوم و ترتیب کل به جزء

فصل سوم: یادگیری درخت تصمیم گیری

فصل چهارم: شبکه های عصبی مصنوعی

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها

فصل ششم: یادگیری بیزی

فصل هفتم : یادگیری محاسباتی (نسخه آزمایشی)

فصل هشتم: یادگیری مبتنی بر نمونه ها

فصل نهم: الگوریتم های ژنتیک

فصل دهم: یادگیری دسته قوانین (نسخه آزمایشی)

فصل یازدهم: یادگیری تحلیلی (نسخه آزمایشی)

فصل دوازدهم: تركیب یادگیری تحلیلی و استقرایی (نسخه آزمایشی)

فصل سیزدهم: یادگیری تقویتی

ضمیمه

اخبار:

25 آبان 91– ایجاد صفحه و ارائه ی اولین نسخه

1 آذر 91– تصحیح غلط‌های املایی اولیه

مهر 92- تغییر آدرس صفحه

فروردین 93- اعمال اولین تغییرات ویرایشی و ارائه نسخه ی 0.1. با تشکر از مهسا دهداشتی، سید مجید خراشادیزاده و عباس رزاق پناه که در غلط یابی کمک کردند.